EFFECTIVE BUSINESS DEVELOPMENT

on the Romanian market, Bulgarian market and other South-East European countries

1. Начало

Rainof & Partners (R&P) е компания разчитаща на обширния опит на свойте консултанти в областта на развитието на бизнеса на румънския, българския и на останалите юго-източно европейски страни пазари.
Rainof & Partners (R&P) е компания известна посредством предложените висококачествени персонализирани услуги и се отличава чрез доказаната способност за приспособяване на регионалното търсене към местните условия.
Нашия професионален подход спечели доверието на много правителствени агенций и силни компании в Румъния, България както и от другите юго-източни европейски страни.
Непрекъснато сме отдадени към полагане на нашите усилия за развитието и диверсифицирането на областите в които имаме опит, сред които понастоящем се намират:

 • Пазара на морското корабоплаване
 • Авиационния пазар
 • Енергия и устойчиво развитие
 • Земеделие и пазара на хранитените продукти
 • Мебели и дървообработване

Също така, ние предлагаме специализирани консълтингови услуги в областите на:

 • Публично-частни партнърства
 • Услуги за навлизане на пазара
 • Търговски мероприятия и реклама на бизнеса
 • Развитие и подкрепа на бизнеса

2. Решения

Нашите консултанти са непрекъснато ангажирани в предоставянето на най-добрите резултати на нашите клиенти, използвайки висококачествени персонализирани решения, основаващи се на задълбочен анализ на обективите и на акуратната оценка на възможностите на местния пазар.
Поддържаме високо ниво на професионализъм, който желаем да се превърне в устойчива основа за нашите клиенти във всички възможни биснес конюктури.

3. Eкипът ни

Екипът на Rainof & Partners разполага с практичните необходими знания и умения с цел добавяне на стойност към вашия бизнес. Обширната гама образователни основи и уникалното съчетание на практични умения са поощени в отворена и творческа среда.
С помощта на стретгически МИКС предназначен за стимулиране на развитието на бизнеса, идентифицираме непрекъснато възможности за нашите клиенти, които успяваме да превърнем по-късно в силните точки на бизнесите им.
Екипът на БРП е съставен от опитни консултанти в областта на:

 • Публично-частни партнъорства
 • Услуги за постъпване на пазарите
 • Развитието и подкрепа на бизнеса
 • Ппомоциране на бизнеса

4. Услуги

Публично-Частните Партнъорства

Дейността на БРП е ориентирана към укрепване на процеса на Публично-частните партнърства от първоначалния етап, консълтинг, юридическа помощ, финансиране до прилагане в практика на проекта. В този процес са оптимизирани тесните отношения със публичните местни и регионални структури за успешно представяне на интересите на клиентите пред ключовите лидери получаване на очаквания резултат.

 • Публични авторитети
  • Закони и учредителни актове
  • Политически решения
 • Необходимости и цели на проектите
  • Скорост
  • Ефикасност
  • Иновация
  • Степен на сигурност
 • Най-добрия собственик за всяка от частите на проекта
  • Финансова
  • Умения
  • Риск

 

Услуги за постъпване на пазара

БРП развива тясно сътрудничество с румънски, българскифирми, както  и от останалите страни на Юго-източна Европа за стратегическо планиране на бизнеса им при навлизането на румънския пазар. Компанията предлага съществени информаций относно пазара и местна помощ с цел улесняването на процеса на постъпване на пазара и за пълно оползотворяване на потенциала на новите бизнес възможности. Нашите услуги са практични и новаторски, с оптимизирани резултати, предлагащи на всеки един от клиентите сигурна  позиция в целената бизнес среда.

 • Пазарно изследване
  • Онлине изследване
  • Оценяване на конкуренцията
  • Структурен анализ на различните промишлености
  • Качествен и количествен анализ
  • Оценяване на пазарните възможности
 • Проучване за осъществимост
 • Скреенинг на бизнес средата
  • Възможности
  • Ектернализиране на производството и услугите
  • Финансиране
 • Идентифициране на бизнес партнъори (Business Matching)
 • Индивидуални търговски командировки

 

Развитие и подкрепа на бизнеса

Предлагаме оптимални програми и стратегий на компанийте желаещи да регистрират ръст на пумънския пазар, на българския и в останалите страни на Юго-източна Европа. Независимо от природата на предизвикателството или от промишлеността, екипът на БРП може да предложи пълностно и икономично решение, осигурявайки се че всеки клиент ще постигне свойте бизнес цели.

 • Бизнес планиране
 • Мениджмънт на проекта
 • Оптимизиране на процесите
 • Преговори и договори
 • Комуникация и решаване на въпросите
 • Стратегическо развитие
 • Достъп до финансиране

 

Рекламиране на бизнеса

БРП организира и представлява интересите на свойте клиенти в рамките на търговските мисий, конференций, бизнес семинари, панайри, изложби, специфични мероприятия, с цел идентифициране и развитие на нови възможности за клиентите, установяване на трайни отношения с ключовите публични фактори и стратегически партнъори от релевантната бизнес среда.

 • Медия отношения
 • Мониторинг и анализ на печата
 • ПР стратегий
  • Събития и кампаний
  • Прессъобщения
  • Q&A за компанията
  • Предтсавяне на компанията
  • Медиа трейнинг